TULPEN YN FRYSLAN
 


Frysląn do ropst mei.............


TULPEN BOER
 


Oktober 2006. De tulpen wurde wer plante. Dit jier stien se op in stik lan van Titus Hettinga bij Arum. Boven in foto fan in Plantmasjine. Earst komt de ploeg, foto hjirunder, dan de plantmasjine die de bedden ek makket en dan komt de striedekmasjine. Allles op deslfde dei. Dit jier wie dur in lager stikken fan de plantmasjine. Meitsje die boeren dan self. Se hawwe tsjindwurdich allegeare grutte plastic bak mei glimmend ark op e trekker. Froeger hie in boer net mear as in ald baco op e trekker. Sjuch dat is foarūtgonng.

De ploag en de striedekker. Bovenop de striedekker stjit Hynse. Die gooit de plakken strie yn de wolf. Die slat ut strie stikken en dan komt it op de bedden. Yn de textielindustrie brūkte men froeger ek sokke masjines. Die neamden se wolf.   

Twa foto's fan de opraapmasjine. Ikself sit hjir op e trekker mei mien ąlde tennistrui oan. Op e ąld INTERNATIONAL van Aat Vis.

Sels haw ik fan 1985 tot 1997 in stik tulpen verbout op it lān fan Douw Braaksma uut Kimswerd. Disse wiet-reade tulpen, hjir op de foto boven, hieten Make-Up

Mei in āld ploegje efter in ek net sa nije trekker, een āld Mc-Cormick, ploegden wij de tulpebollen boven de groun rij foar rij. 

En dan raapten wij de bollen mei de hān yn een amer.  De bedden wienen 75 meter lang en jo dienen oer ien rij in heal ure.

Yn de āld skuorre pelden we de bollen. Dan waerden se sorteert en koene we se forkeapje. Op de foto Eddie Goslinga, Janet Braaksma, Alie Braaksma en hielendal rjochts ikself.

En sa gong yn de sechstiger jierren nog ut koppen fan de tulpen yn Fryslān. In hynder derfoar en it stjil dreaun it draaiende mes oan.